Το iMarketing Society είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2014 από 24 μέλη. Διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία. Η ομώνυμη οnline υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iMarketingSociety.org

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται ακολούθως. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και να συμφωνήσετε με αυτούς, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία συμφωνείτε να υπόκεισθε και να τηρείτε τους ακόλουθους όρους χρήσης, σαν να είχατε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία. Στην περίπτωση μη τήρησης από την πλευρά σας των ακόλουθων όρων χρήσης, το iMarketing Society διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το δικαίωμα πρόσβασή σας στην υπηρεσία με την επιφύλαξη επιβολής των νομικών κυρώσεων ανά περίπτωση. 

Προκειμένου να εγγραφείτε στο Σωματείο και να έχετε πρόσβαση στην online υπηρεσία του iMarketing Society, πρέπει πρωτίστως να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης & Συμμετοχής. Η αποδοχή των Όρων ισοδυναμεί με την αποδοχή του συνόλου του Καταστατικού του Σωματείου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.imarketingsociety.org/images/katastatiko_iMarketingSociety.pdf

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αν δεν αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και το Καταστατικό.
Ως χρήστης της υπηρεσίας iMarketing Society, δηλώνετε άμεσα ότι είστε κατάλληλοι και ότι δικαιούστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα/υπηρεσία και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα :

1. Προϋποθέσεις Εγγραφής

Μπορείτε να εγγραφείτε στο iMarketing Society ως:
α) Συνεργαζόμενο μέλος, με την ιδιότητα του επαγγελματία, ακαδημαϊκού, φοιτητή, ασχολούμενου ή ενδιαφερόμενου να ασχοληθεί με τις ψηφιακές τεχνολογίες, ή
β) Τακτικό μέλος, εφόσον απασχολείστε αποδεδειγμένα, επαγγελματικά ή/και ακαδημαϊκά, με τις ψηφιακές τεχνολογίες ή/και το μάρκετινγκ ή/και τη διοίκηση επιχειρήσεων, για τουλάχιστον 3 έτη.
Τα Συνεργαζόμενα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, το δικαίωμα της ψήφου αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Τα Τακτικά μέλη έχουν επιπλέον το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Η αποδοχή της εγγραφής των νέων μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα στοιχεία τα οποία δίνονται από εσάς κατά τη διαδικασία εγγραφής πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να αφορούν εσάς προσωπικά και μόνο. Στην περίπτωση που υπάρχει παράβαση των ανωτέρω, τότε το iMarketing Society μπορεί να διαγράψει και να απαγορεύσει την πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία καθώς και να στραφεί κατά του παρανομούντος, με προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και να αποδεχτείτε τους Όρους Συμμετοχής εάν δεν είστε κατάλληλοι σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επαναλαμβάνεται ότι το iMarketing Society έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί τις υπηρεσίες σε οιονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή.

2. Χρήση της Υπηρεσίας από εσάς

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία, θα σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες (δημογραφικά χαρακτηριστικά και άλλες πληροφορίες προφίλ), στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχετε στο iMarketing Society θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις σε ερωτηματολόγια στα οποία θα λαμβάνετε μέρος, θα είναι πάντοτε ακριβείς, ορθές και αληθινές. Εάν παρέχετε στο iMarketing Society οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς ή μη ισχύουσες ή εάν το iMarketing Society ή κάποιος από τους συνεργάτες της έχει βάσιμους λόγους να υποψιαστεί ότι τέτοιες πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή μη ισχύουσες, το iMarketing Society έχει το δικαίωμα να τερματίσει την ιδιότητα μέλους σας και να αρνηθεί την οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική πρόσβασή σας στον ιστότοπο του iMarketing Society.
Αποδέχεστε και συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αποκλειστικά για σκοπούς επιτρεπόμενους από τους Όρους και οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή οποιεσδήποτε γενικώς αποδεκτές πρακτικές ή κατευθυντήριες γραμμές στις σχετικές δικαιοδοσίες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην εισέρχεσθε (ή να μην αποπειράστε να εισέλθετε) στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διασύνδεση που παρέχει το iMarketing Society .
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στην Υπηρεσία ή διαταράσσει την Υπηρεσία (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα, τα οποία συνδέονται με την Υπηρεσία).
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (και ότι το iMarketing Society δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών σας βάσει των Όρων Συμμετοχής και για τις συνέπειες (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας την οποία μπορεί να υποστεί το σωματείο iMarketing Society) οποιασδήποτε ως άνω αθέτησης.

3. Περιορισμοί & Ασφάλεια Λογαριασμού

Ένα άτομο μπορεί να έχει έναν μόνο λογαριασμό μέλους. Η χρήση περισσοτέρων του ενός διαφορετικών λογαριασμών από το ίδιο άτομο με στόχο τις πολλαπλές εγγραφές στην υπηρεσία, απαγορεύεται και υπόκειται σε άμεση ακύρωση όλων των εγγραφών. Η ιδιότητα μέλους του iMarketing Society είναι συγκεκριμένη και αφορά ένα άτομο με τη μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έκανε εγγραφή και συμπλήρωσε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και άλλες πληροφορίες για το προφίλ του.
Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με τον λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία.
Αντιστοίχως συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντι στο iMarketing Society για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα υπό τον λογαριασμό σας.
Στην περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού σας κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας, συμφωνείτε ότι θα ειδοποιήσετε αμέσως το iMarketing Society στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4. Αλλαγές σε Προσωπικές ή Άλλες Πληροφορίες

Συμφωνείτε ως μέλος να ενημερώνετε άμεσα το iMarketing Society για οποιεσδήποτε αλλαγές στις προσωπικές και άλλες πληροφορίες που έχετε δώσει κατά την εγγραφή σας και οι οποίες περιλαμβάνουν χωρίς να περιορίζονται στο όνομα, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας, το αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τις δημογραφικές πληροφορίες, ενημερώνοντας αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο του iMarketing Society.

5. Προστασία Απορρήτου & Προσωπικά Δεδομένα

Το iMarketing Society σέβεται το προσωπικό απόρρητο και διαφυλάσσει από κάθε δημόσια προβολή τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νόμο 2472/1997, περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ο ιστότοπος του iMarketing Society μπορεί να σας ζητήσει να έχετε ενεργοποιημένα τα cookies στον φυλλομετρητή σας (Internet Browser) ως τρόπο εξασφάλισης της ακεραιότητας των στοιχείων που δίνετε. Κανένα προσωπικό σας στοιχείο δεν θα αποθηκευτεί στο cookie.

6. Αναστολή / Λύση Συμμετοχής

Το iMarketing Society μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τη συμμετοχή σας στο iMarketing Society χωρίς κανένα περιορισμό εφόσον δεν τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στους παρόντες Όρους ή / και στο Καταστατικό του Σωματείου.
Το iMarketing Society διατηρεί το δικαίωμα άμεσης έκδοσης προειδοποίησης, προσωρινής αναστολής, αναστολής για αόριστο χρόνο ή τερματισμού της ιδιότητας μέλους, εάν παραβιαστεί η παρούσα συμφωνία ή εάν δεν μπορέσει να επαληθεύσει ή να επικυρώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σε αυτήν.

7. Πνευματικά Δικαιώματα

Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία περιέχει πληροφορίες, λογισμικό, γραφικά και άλλο τυχόν υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα και ότι αυτά τα δικαιώματα είναι έγκυρα και προστατευμένα. Δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να εκδώσετε, να μεταφέρετε ή να συμμετέχετε στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργήσετε παράγωγη δουλειά ή να εκμεταλλευτείτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μερικό ή ολικό το περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το iMarketing Society έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, κυριότητα ή έννομο συμφέρον επί της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός της Υπηρεσίας (είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι και οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να υφίστανται).

Ο δικτυακός τόπος έχει το δικαίωμα να προβάλει σε επιλεγμένες θέσεις της σελίδας του iMarketing Society στοιχεία των μελών, που έχουν συμπληρώσει κατά την εγγραφή τους στο σωματείο. Συγκεκριμένα, θα εμφανίζονται η ιδιότητα του μέλους, το ονοματεπώνυμο και η φωτογραφία προφίλ του κάθε μέλους με σκοπό τη διευκόλυνση της δικτύωσης μεταξύ των μελών.

8. Αποκλεισμός Εγγυήσεων

Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και το iMarketing Society δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς αυτήν. Συγκεκριμένα το iMarketing Society δεν εγγυάται προς εσάς ότι :

• Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.
• Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα είναι αδιατάρακτη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από τυχόν σφάλματα.
• Οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και Όποια ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού, σας παρέχεται ως μέρος της Υπηρεσίας, θα διορθώνονται.
• Τίποτα από όσα αναφέρονται στους Όρους δεν θα επηρεάσει τα θεσμοθετημένα δικαιώματα, τα οποία πάντοτε απολαμβάνετε ως πολίτης και τα οποία δεν μπορείτε συμβατικά να τα συμφωνήσετε ή να τα αποποιηθείτε.

9. Τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης

Το iMarketing Society μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης. Όταν συντελεστούν οι τροποποιήσεις, το iMarketing Society θα διαθέσει νέο αντίγραφο των Όρων Χρήσης και θα διατίθενται σε εσάς από ή μέσω των σχετιζόμενων υπηρεσιών.
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκαν οι Όροι Χρήσης, το iMarketing Society θα θεωρήσει την ανωτέρω χρήση από εσάς ως αποδοχή των ενημερωμένων Όρων Χρήσης.

10. Γενικοί Νομικοί Όροι & Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι αποτελούν την ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το iMarketing Society και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Συμφωνείτε ότι το iMarketing Society μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στις τροποποιήσεις των Όρων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων στην Υπηρεσία.
Οι όροι χρήσης του iMarketing Society διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο, αρμόδιο να αποφανθεί επ΄ αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων είναι άκυρη, στην περίπτωση αυτή, η ως άνω διάταξη θα αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς να επηρεάζονται οι λοιποί Όροι. Οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων θα εξακολουθήσουν να είναι έγκυρες και ισχυρές.

11. Επικοινωνία

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα δηλωθεί συγκεκριμένα κάποια διαφορετική διαδικασία η επικοινωνία σας με το iMarketing Society γίνεται μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και η επικοινωνία μαζί σας στη διεύθυνση email που δώσατε κατά την εγγραφή σας.

Μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία

Στοιχεία επικοινωνίας

iMarketing Society
Α digital marketing initiative


Email:
info@imarketingsociety.org

Social Media

iMarketing Society
@ social media


Βρείτε μας: